תקנון עמותת קהילת שבט הנובה

תקנון עמותה

סימן א': כללי

 1. שם העמותה:

קהילת שבט הנובה (ע"ר)

 1. מטרות העמותה

העמותה תפעל לאור עקרונות הקהילה של "שבט נובה", דהיינו: אחריות חברתית, התנדבות, אקולוגיה וקבלת האחר, ובכלל זה:

2.1     לתמוך בנפגעי מלחמת חרבות ברזל ומשתתפי מסיבת הנובה קרוביהם ואחרים, לרבות באמצעות מימון, הנגשת מידע, סיוע בקבלת ייעוץ משפטי ומיצוי זכויות;

2.2     לקיים וליזום פעילויות קהילתיות-חברתיות;

2.3     לפעול למתן טיפולים, לרבות טיפולים נפשיים ומשלימים לנפגעי הנובה, נפגעי מלחמת חרבות ברזל קרוביהם ואחרים;

2.4     לסייע משתתפי מסיבת הנובה, קרוביהם ואחרים לחזרה לשגרת חיים, לרבות מציאת תעסוקה, הכשרות, לימודים תרבות ופנאי;

2.5     לפעול להנצחת הנהרגים במסיבת נובה וזאת בין השאר, בקיום אירועים להנצחה, ולהיות בית וגל עד עבור כלל הקהילה;

2.6     לקיים פעילות הסברה בארץ ובעולם.

 

סימן ב': חברות בעמותה

 1. קבלת חברים לעמותה
  • מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  • אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

 • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
 • מספר חברי העמותה לא יעלה על 10 חברים. שינוי סעיף 3.4 זה בתקנון טעון הסכמה של כל חברי העמותה.

 

 זכויות וחובות של חבר

  • חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי, לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
  • חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  • הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  • פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

 פקיעת חברות

  • החברות בעמותה פוקעת:
   • א. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
   • ב. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
   • ג. בהוצאתו מן העמותה.
  • האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
   • א. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
   • ב. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
   • ג. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
   • ד. החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.
  • לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 5.2 א'-ג' אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

 1. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 

סימן ג': האסיפה הכללית

 זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד. ניתן לקיים אסיפה כללית באמצעים דיגיטליים, ובלבד עוד כל חברי האסיפה יכולים לראות ולשמוע זה את זה בו זמנית.

 

 1. הזמנה

אסיפה כללית רגילה תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

 1. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בחברי הוועד ובחברי ועדת הביקורת.

 

 1. מנין
  • אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  • לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

 1. יושב ראש ומזכיר

 אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 

 1. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 1. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

סימן ד': הוועד

 1. מספר החברים

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

 

 1. תקופת הכהונה
  • הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
  • חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

 

 1. השלמת הוועד
  • נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
  • חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

 1. ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 

 1. החלטות

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

 

 1. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

 1. זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, נושאי משרה בעמותה, חברי העמותה או עובדי העמותה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ה': ועדת הביקורת

 

 1. תחולת הוראות

הוראות תקנות 14 עד 19 תחולנה, בשינויים המחוייבים גם על ועדת הביקורת.

 

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

 

 1. העברת נכסים עודפים
  • פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועבר אלה לידי "מוסד ציבורי" אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו על פי סעיף9(2) לפקודת מס הכנסה, שייקבע על-ידי האסיפה הכללית, ולא יחולקו בין חבריה.
  • הוראות סעיף זה לא תחלונה לגבי נכס, שנקבע במועד העברתו לעמותה, בהסכם כי הוא יועבר לאחר הפירוק לאדם שהעבירו לעמותה (בסעיף קטן זה – המעביר) או לאדם אחר שקבע המעביר.

 

סימן ז': שונות

 

 1. נכסי העמותה

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.